Close


Filip Dvořák

Black Lantern  

curated by Jen Kratochvil


Zpochybňování soudržnosti historických narativů a jejich volné propojování je typickým prostředkem Dvořákovy tvorby. Středověké tvrze, heraldické symboly a reminiscence na klíčová díla kánonu umění tvoří páteřní osu ne-nostalgického ohlédávání dědictví epické minulosti v časech, kdy trosky velkých vyprávění zakrývá neprostupný závoj fenoménu post-pravdy. Black Lantern není pouhým oxymoronem neprostupujícího světla, ani přímým odkazem k ustavené mytologii, ale spíš volně subjektivní evokací pocitů, které v sobě tato dvě slova nesou. Autenticita referencí zde nehraje roli, snad jen v rovině emocí, které vyvolávají. Ať už stojí na zakódovaném kulturním povědomí nebo získané zkušenosti, bez ohledu na to, jestli čerpáte z polystyrenových kulis kamenných hradeb nebo počítačem generovaných obrazů. Reference se stávají nezávislými na svých předobrazech a tvoří nikoli pouze aktualizovanou, ale zcela novou realitu. Už nehraje roli, jestli něco vzniklo před čtyřmi tisíci lety, v roce 1940 nebo předevčírem, důležitý je váš prožitek.

Filip Dvořák (*1990) vystudoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Jeho práce byla představena na řadě skupinových výstav v Spinnerei Leipzig, Boccanera T Gallery v Miláně, Quartair v Hague, Essl Museum ve Vídni, Center for Contemporary Art FUTURA, DOX, Galerii NTK v Praze, Oblastní galerii města Plzně, Oblastní galerii Liberec, Adam Gallery v Brně. Samostatně se představil v Galerii NoD, Galerii 101, NCSU Galerie Jelení v Praze; v Industra Art Gallery a TIC Galerii v Brně aj. Filip Dvořák získal mj. Cenu kritiků za mladou malbu 2018, ESSL Art Award CEE 2015.

 

Questioning the integrity of historical narratives and their loose re-combinations are typical tools behind Dvořák’s practice. Medieval strongholds, heraldic symbols, and reminiscences to chef-d’oeuvres of the art historical canon are forming a backbone of a non-nostalgic search for an epic legacy of the past manifested in times when the ruins of the grand narratives remain covered under an impermeable veil of the post-truth phenomenon. Black Lantern is thus not only an oxymoron relating to an impossibility of translucence, or a direct allusion to the established mythology, but rather an open subjective evocation of feelings naturally embedded in the connotations of those two words. An authenticity of given references is not relevant anymore, maybe only at the level of emotions. No matter if they resonate for you on a scale of pre-codedcultural consciousness or learning experience, no matter if you find your source in realistically looking stone walls that are actually made from styrofoam or generated by an algorithm. References are becoming independent oftheir pre-configurations, forming not only adapted but genuinely new realities. It doesn’t make much difference if something was conceived thousands of yearsa go, in the year 1940 or the day before yesterday, what is important, is your personal sensation. 

Filip Dvořák (*1990) graduated from the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague. His work was shown on numerous group exhibitions, for example at Spinnerei Leipzig, Boccanera T Gallery in Milano, Quartair in Hague, Essl Museum in Vinena, Center for Contemporary Art FUTURA, DOX Prague, Galerii NTK in Prague, Gallery of Pilsen, Gallery of Liberec, Adam Gallery in Brno. Solo exhibitions of Filip Dvořák were presented at NoD Gallery, 101 Gallery, FCCA Jelení Gallery in Prague; Industra Art Gallery and TIC Galerry in Brno among others. Filip Dvořák received Prize of Art Critique for Young Painting 2018, ESSL Art Award CEE 2015 among others.

Jen Kratochvil, 2019


March 1 – April 14, 2019


artist talk 

March 27, 2019, 6 pm


opening reception

February 28, 2019 5-9 pm


photo: Ondřej Polák