Close

untitled (detail) serie black lantern, mixed media, 120 x 170 cm, 2019

untitled (serie black lantern), mixed media, 120 x 170 cm, 2019, photo ondřej polák 

black lantern, stone projects, 2019, photo ondřej polák 

untitled (serie black lantern), mixed media, 120 x 170 cm, 2019, photo ondřej polák 

black lantern, stone projects, 2019, photo ondřej polák

black lantern, stone projects, 2019, photo ondřej polák

black lantern, stone projects, 2019, photo ondřej polák

filip dvořák

black lantern 


curated by: jen kratochvil 


Archeologové ve farnosti Leochel-Cushnie v Aberdeenshire v severním Skotsku učinili loni v prosinci mimořádný objev. Na rozlehlých pláních místního statku našli další ze starodávných kamenných kruhů, blízký svým tvaroslovím proslulému Stonehenge. Podobné struktury se datují 3500 až 4500 let do minulosti. Jejich význam je po dlouhém kontinuálním výzkumu dosud opředen tajemstvím, a o skutečném původu těchto shromaždišť se můžeme jen domnívat a snít. Jaké však bylo rozčarování badatelů, když předchozí vlastník statku vystoupil před médii s informací, že kruh vystavil na svém pozemku sám v 90. letech. V tiskovém prohlášení rady města následně zaznělo: “Je to samozřejmě zklamání, ale zároveň velmi zajímavý dovětek k příběhu dějin. Fakt, že objekt naprosto přesně odkazuje k typickému místnímu monumentu ukazuje znalost, uznání a zájem obyvatel našeho kraje o archeologii. Doufáme, že kamenný kruh bude nadále navštěvován a užíván pro své mimořádné umístění, které z něho činí, bez ohledu na jeho původ, fantastický prvek naší krajiny.”

Formátem velkofilmu nově ustavený mytologický kánon komiksových hrdinů má své kořeny vevětšině případů v zhruba polovině 20. století. Někteří z nadlidskými silami obdařených jedinců se poprvé objevili na stránkách časopisů už před druhou světovou válkou. Aktuální globální popularizace tohoto dlouholetého popkulturního fenoménu staví své protagonisty do naší současnosti, bez ohledu k jejich původnímu dobovému ukotvení. Existují ale výjimky, například Captain America nebo Wonder Woman nás také na stříbrném plátně oslovují ze svých komplexních historických kontextů a přemosťují tak moderní dějiny s vyústěním v dnešku. Hrdina Green Lantern se poprvé dotkl mýtického zdroje své síly v roce 1940 a Black Panther přinesl africké dědictví do rasismem zmítaných Spojených států v půlce 60. let. 

Zpochybňování soudržnosti historických narativů a jejich volné propojování je typickým prostředkem Dvořákovy tvorby. Středověké tvrze, heraldické symboly a reminiscence na klíčová díla kánonu umění tvoří páteřní osu ne-nostalgického ohlédávání dědictví epické minulosti v časech, kdy trosky velkých vyprávění zakrývá neprostupný závoj fenoménu post-pravdy. Black Lantern není pouhým oxymoronem neprostupujícího světla, ani přímým odkazem k ustavené mytologii, ale spíš volně subjektivní evokací pocitů, které v sobě tato dvě slova nesou. Autenticita referencí zde nehraje roli, snad jen v rovině emocí, které vyvolávají. Ať už stojí na zakódovaném kulturním povědomí nebo získané zkušenosti, bez ohledu na to, jestli čerpáte z polystyrenových kulis kamenných hradeb nebo počítačem generovaných obrazů. Reference se stávají nezávislými na svých předobrazech a tvoří nikoli pouze aktualizovanou, ale zcela novou realitu. Už nehraje roli, jestli něco vzniklo před čtyřmi tisíci lety, v roce 1940 nebo předevčírem, důležitý je váš prožitek.

Filip Dvořák (*1990) vystudoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Jeho práce byla představena na řadě skupinových výstav v Spinnerei Leipzig, Boccanera T Gallery v Miláně, Quartair v Hague, Essl Museum ve Vídni, Center for Contemporary Art FUTURA, DOX, Galerii NTK v Praze, Oblastní galerii města Plzně, Oblastní galerii Liberec, Adam Gallery v Brně. Samostatně se představil v Galerii NoD, Galerii 101, NCSU Galerie Jelení v Praze; v Industra Art Gallery a TIC Galerii v Brně aj. Filip Dvořák získal mj. Cenu kritiků za mladou malbu 2018, ESSL Art Award CEE 2015.

 


Last December a team of archaeologists made a stunning discovery in the parish of Leochel-Cushnie, Aberdeenshire, Scotland. On the broad fields of a local farm, they found an ancient stone circle, resembling by its morphology the famous Stonehenge. Similar structures usually date back 3500 to 4500 years. Their purpose despitethe continuous long-term research still remains a mystery, we can only guess or dream about the real origin of these gathering places. What a disillusionment it was for the researchers when the previous owner of the fields came out in front of the media with a revelation that it was he who actually built the structure in the 1990s. The press release of the local council stated: “It is obviously disappointing to learn of this development, but it also adds an interesting element to its story. That it so closely copies a regional monument type shows the local knowledge, appreciation, andengagement with the archaeology of the region by the local community. We hope the stones continue to be used and enjoyed. While not ancient, it is still in afantastic location and makes for a great feature in the landscape.”

By means of blockbuster movies, the newly re-established mythological canon of comic book heroes find sits roots mostly in the mid 20th century. Some of those supernatural individuals were presented on pages of magazines for the first time before the Second World War. Current global popularisation of this longstanding pop cultural phenomenon places its protagonists to our present times, without apparent regard to their original timelines. There are of course exceptions, for instance, Captain America or Wonder Woman speak to us from the silver screen while holding to their complex historical contexts, therefore bridging the established narrative of modern history leading up to the present day. The hero of Green Lantern touched for the first time the source of its mythical power in1940, and Black Panther brought his African legacy to the racial inequality turmoil of the US in the mid-1960s. 

Questioning the integrity of historical narratives and their loose re-combinations are typical tools behind Dvořák’s practice. Medieval strongholds, heraldic symbols, and reminiscences to chef-d’oeuvres of the art historical canon are forming a backbone of a non-nostalgic search for an epic legacy of the past manifested in times when the ruins of the grand narratives remain covered under an impermeable veil of the post-truth phenomenon. Black Lantern is thus not only an oxymoron relating to an impossibility of translucence, or a direct allusion to the established mythology, but rather an open subjective evocation of feelings naturally embedded in the connotations of those two words. An authenticity of given references is not relevant anymore, maybe only at the level of emotions. No matter if they resonate for you on a scale of pre-codedcultural consciousness or learning experience, no matter if you find your source in realistically looking stone walls that are actually made from styrofoam or generated by an algorithm. References are becoming independent oftheir pre-configurations, forming not only adapted but genuinely new realities. It doesn’t make much difference if something was conceived thousands of yearsa go, in the year 1940 or the day before yesterday, what is important, is your personal sensation. 

Filip Dvořák (*1990) graduated from the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague. His work was shown on numerous group exhibitions, for example at Spinnerei Leipzig, Boccanera T Gallery in Milano, Quartair in Hague, Essl Museum in Vinena, Center for Contemporary Art FUTURA, DOX Prague, Galerii NTK in Prague, Gallery of Pilsen, Gallery of Liberec, Adam Gallery in Brno. Solo exhibitions of Filip Dvořák were presented at NoD Gallery, 101 Gallery, FCCA Jelení Gallery in Prague; Industra Art Gallery and TIC Galerry in Brno among others. Filip Dvořák received Prize of Art Critique for Young Painting 2018, ESSL Art Award CEE 2015 among others.

Jen Kratochvil, 2019

01.03.-14.04.2019opening reception

28.02.2019, 17-21opening hours

tue 9-12

wed 9-12

thu 9-12

and by appointmentabout filip dvořák


press release (pdf) selected worksupcoming

romana drdová, ju young kim

02.05.-02.06.2019


kryštof strejc

19.06.-11.08.2019


FOAF Prague

29.08.-12.10.2019


nika kupyrová

31.10.-27.12.2019


david fesl

15.01.-20.02.2020


previous

filip dvořák

black lantern

01.03.-14.04.2019


adam vačkář
ondřej filípek

works

18.10.-04.11.2018


antonín jirát

history of dimesions

14.09.-12.10.2018


david krňanský

against all logic

21.06.-07.09.2018